Organisatieadvies
Werkdruk en werkstress

(Hybride) werken, werkdruk en werkstress

Hoe kunt u de werkdruk en werkstress inzichtelijk en bespreekbaar maken? In de zorg, het onderwijs maar ook voor organisatie die nu we deels hybride werken. Hoe gaat het met het team? Werkdruk en werkstress, maar ook hybride wordt door iedereen anders beleefd. HHoe houden we iedereen aan boord en geïnspireerd? Career & Live heeft veel ervaring met en kennis van deze essentiële thema’s bij tal van organisaties.

Werkdruk en werkstress m.b.v de TNO werkdrukwegwijzer methodiek

Career & Live is deelnemer van het technologiecluster werkdruk van TNO. We zijn ervan overtuigd dat met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress werknemers en organisaties productiever en creatiever zijn en beter samenwerken. Een organisatie met mensen met de juiste focus in een richtinggevende (inspirerende) omgeving zorgt voor succes. Dit zorgt voor betere resultaten, want mensen vormen de kern van de organisatie.

Wat is werkdruk eigenlijk?

Er zijn in de literatuur weinig concrete en eenduidige definities te vinden wat werkdruk exact is. Wij werken vanuit het werkdruk model en de werkdrukwegwijzer van TNO. TNO heeft i.s.m. de sociale partners en het ministerie van SWZ een rapport geschreven in 2013, “Werkdruk” op basis waarvan onderstaand model en onderstaande definitie is voortgekomen. Career & Live werkt samen met TNO in deze en volgt dit model en de definitie. Dit model en deze omschrijving sluit grotendeels aan bij zowel de belangrijkste stress theoretische modellen als de omschrijvingen die gebruikt worden in relevante bronnen. Werkdruk is overigens een zeer belangrijke determinanten die stressklachten kan veroorzaken, maar niet de enige.

Werkdruk is een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Werkdruk in deze formulering betekent dat een medewerker lange tijd zijn werk niet afkrijgt of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren.

Er zijn verschillende determinanten van werkdruk. Deze verhogen de taakeisen en/of verminderen de mogelijkheden om het werk goed uit te voeren. Deze determinanten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:

  1. determinanten in de inhoud
  2. determinanten in de context van het werk
  3. determinanten in de regelmogelijkheden

Daarnaast zijn er factoren die ervoor zorgen dat een medewerker die werkdruk ervaart minder snel stress klachten zal ontwikkelen: de buffers, zoals bijvoorbeeld sociale steun.

Ook zijn er individuele factoren zoals competenties en werk privé of privé werk balans die de werkdruk kunnen beïnvloeden. Direct omdat een disbalans tussen eisen en regelmogelijkheden vaak duidt op inefficiënt ingerichte werkprocessen en indirect omdat werkdruk een van de veroorzakers is van werkgerelateerde stress en daarmee van psychische klachten.

Waarom is aandacht besteden aan werkdruk belangrijk?

  1. Vanuit goed werkgeverschap
  2. Vanuit goed werknemerschap
  3. Vanuit het feit dat werkdruk geld kost

Het blijkt uit tal van onderzoeken naar de oorzaak van psychische klachten dat hoge taakeisen, gebrek aan steun van collega’s en leidinggevende, weinig job control en een disbalans tussen inspanning en beloning voorspellend zijn voor stress gerelateerde aandoeningen.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. De beraamde kosten voor het totale verzuim door enigerlei psychische aandoeningen voor Nederland bedraagt volgens het Trimbos instituut 2,7 miljard euro per jaar.

Wij kunnen u concreet helpen met organisatieadvies om werkdruk en werkstress te verlagen, vanuit de wetenschappelijke aanpak van TNO.
Tevens werken we met het allernieuwste werkdrukmodel van HAN o.l.v Hylco Nijp i.s.m NPDI Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid waar Career & Live onderdeel is van de denktank werkdruk.

Vervolgens kunnen we de werkstress bespreekbaar maken met de aanpak middels de Koerskaart Werkstress en/of de door ons ontwikkelde Koerskaart “van werk privé (on)balans naar werk privé plezier”

“Met ons team Studentenzaken hebben we de workshop “van werkdruk naar werkgeluk” gevolgd. Deze bestond uit twee onderdelen. De eerste bijeenkomst wordt gegeven zonder aanwezigheid van de leidinggevende, bij de tweede bijeenkomst (de terugkombijeenkomst) was de leidinggevende wel aanwezig. De ontvangst was heel hartelijk. Jenny Badreddine is een leuke, warme vrouw die iedereen de ruimte geeft om zijn verhaal te doen. Ze heeft duidelijk kunnen uitleggen wat werkstress kan veroorzaken en hoe we dit zoveel als mogelijk kunnen voorkomen of veranderen. Met grappige filmpjes werd het een heel luchtige workshop. We hebben in groepjes besproken over wat er eventueel verbeterd kan worden en hiervan is een samenvatting gemaak. Ook zijn de verbeterpunten in de terugkomst bijeenkomst besproken met de teamleider erbij. De workshop is van toegevoegde waarde en wij raden iedereen aan deze te volgen.”

– Lisanne MBO Utrecht, november 2019

Werkdruk specifiek voor hybride werken, van synchroon naar asynchroon werken

We werken weliswaar grotendeels thuis, maar onze  werkwijze is niet veranderd, we werken nog synchroon. Terwijl de huidige tijd vraagt om een andere aanpak, namelijk asynchroon: optimaal samenwerken, iedereen zijn eigen ritme en werktijden. Onze aanpak is gebaseerd op de piramide van Mullenberg. Welke stappen zijn mogelijk en hoe kunnen we dat aanpakken?

“Ik lees het of reageer erop, wanneer het mij uitkomt.” Dit is de aard van asynchrone communicatie, die organisaties op het vierde niveau kenmerkt. De meeste activiteiten vereisen helemaal geen onmiddellijke reactie. Een eenrichtings-e-mail of -chatbericht kan voldoende zijn en de ontvanger antwoordt wanneer het hem of haar uitkomt. Als iets echt dringend is, pak je de telefoon.

Door asynchrone communicatie krijgen medewerkers meer tijd om na te denken, te creëren en in een flowtoestand te komen waardoor ze productiever zijn. Tegelijkertijd zorgt asynchrone communicatie voor het nemen van (misschien langzamere, maar) betere beslissingen. Verder stel je hiermee iedereen in staat, en niet alleen de luidste of meest extraverte, om mee te praten over belangrijke onderwerpen.

Bovendien biedt asynchrone communicatie flexibiliteit aan nachtbrakers om hun werkdag later te beginnen, zo lang er maar een redelijke overlap is met de werktijd van vroege vogels. Wanneer je asynchrone communicatie gebruikt, toon je dat je respect hebt voor andermans tijd en focus. Organisaties die asynchrone communicatie echt tot standaard hebben gemaakt, zijn volgens Mullenberg uit de industriële revolutie.

Lees meer

Control, alt, delete, weg werkstress

Stress, burn-out en bore-out

Meer werkplezier

Aanmelding en/of informatie